Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy az ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:
AK01725
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §
c) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész XVII. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. § (3) bekezdésére:
11 229 931,- Ft
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2021.01.05
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:
Nem jogosult.
k) a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az eljárást megindító hirdetmény esetén a rendelkezésre álló fedezet összegét:
 
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK01725
Postai cím:
Hatvan utca 12-14.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4025
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
titkárság
Telefon:
+36 52509480
E-mail:
titkarsag@dhrt.hu
Fax:
+36 52509491
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.dhrt.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

( ) Regionális/helyi szintű

( ) Közjogi szervezet

(x) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

( ) Egyéb tevékenység:

 

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

(x) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232140-5  

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 11 229 931 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232142-9  
További tárgy(ak)45350000-5  
 45330000-9  
 45232100-3  
 45310000-3  
 45223110-0  
 45231000-5  

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft
Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm.
Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db.
Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhatóan 80 db.
Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db.
Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db
Távhővezetéki szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db.
A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi szempont 1 2 20

1 Késedelmi kötbér mértéke (Nettó Engedménnyel csökkentett Ajánlati ár %-a) 10
2 Meghiúsulási kötbér mértéke (Nettó Engedménnyel csökkentett Ajánlati ár %-a) 10
3 Jótállás gépészeti berendezésekre (hónap) 10
4 Jótállás távhővezetékekre (hónap) 10
5 Jótállási időn belüli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra) 10

( ) Költség szempont 1 20

(x) Ár szempont 21Megnevezés: Ajánlati ár (Ft.) / Súlyszám: 80

[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Meghívásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

6198 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Debrecenben a tócóskerti közmű alagút folyosók (KAF) karbantartása

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/09 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
DH Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út 76.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11986270-2-09

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 4865519

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

Hivatalos név:
DH Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út 76.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11986270-2-09

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 2 Elnevezés: Debrecenben a Kossuth téren távvezetéki szakasz felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/19 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
DH Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út 76.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11986270-2-09

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 6364412

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

Hivatalos név:
DH Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út 76.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11986270-2-09

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

(éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírásrészeként

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírás részeként

[ ] Alkalmassági feltételként

[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: 2 A negyedévben releváns konzultációs felhívások megküldésének dátuma: 2020.09.24., 2020.10.06.

 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/01/05 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges