Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy az ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:
AK01725
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §
c) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész XVII. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. § (3) bekezdésére:
158 590 089,- Ft
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2019.09.05
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:
Nem jogosult
k) a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az eljárást megindító hirdetmény esetén a rendelkezésre álló fedezet összegét:
 
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK01725
Postai cím:
Hatvan utca 12-14.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4025
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
titkárság
Telefon:
+36 52509480
E-mail:
titkarsag@dhrt.hu
Fax:
+36 52509491
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.dhrt.hu

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232140-5  

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhálózat és hőfogadó állomás építése

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232142-9  
További tárgy(ak)45350000-5  
 45330000-9  
 45232100-3  
 45310000-3  
 45223110-0  
 45231000-5  
 45231100-6  

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft
• Előreszigetelt távfűtési vezeték
• NÁ 200/a + 315/KPE méretben: 660 fm,
• NÁ 150/a + 250/KPE méretben: 312 fm.
A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

13041 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhálózat és hőfogadó állomás építése

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
DH-Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út. 76. sz.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 84295392

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232140-5  

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232142-9  
További tárgy(ak)45350000-5  
 45330000-9  
 45232100-3  
 45310000-3  
 45223110-0  
 45231000-5  
 45231100-6  

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft
• Előreszigetelt távfűtési vezeték
• NÁ 200/a + 315/KPE méretben: 660 fm,
• NÁ 150/a + 250/KPE méretben: 312 fm.

A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 84295392

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
DH-Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Füredi út. 76. sz.
Város:
Debrecen
NUTS-kód:
HU321
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2019. 09. 16.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.
Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek megnevezése A részszámla ösz-szege a vonatkozó költségvetések százalékában. Teljesítési határidő
2019. év
I. A Pallagi úti bekötés megépítése Sp12/10 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közterületi sza-kasz teljes helyreállításával. A távvezetéki költ-ségvetés 30%-a. 08.05
II. Az NÁ 200-as Nagyerdő felőli bekötés megépítése Sp0 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közte-rületi szakasz teljes helyreállításával. A távvezetéki költ-ségvetés 50%-a. 08.30
III. Az NÁ 200-as bekötés megépítése Sp12 melletti elzáró szerelvényektől az Sp15 végpontig a teljes vezetékhálózat helyreállításával együtt. A hőátadó egység komplett megépítése. A teljes műszaki tartalom megva-lósítása, műszaki átadás-átvétel. A távvezetéki költ-ségvetés 20%-a és a hőátadó egység építés 100%. 09.16

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.”

Mely az alábbira módosul:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2019. 09. 30.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg-rendelő előzetes jóváhagyása alapján.
Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek megnevezése A részszámla ösz-szege a vonatkozó költségvetések százalékában. Teljesítési határidő
2019. év
I. A Pallagi úti bekötés megépítése Sp12/10 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közterületi sza-kasz teljes helyreállításával. A távvezetéki költ-ségvetés 30%-a. 08.05
II. Az NÁ 200-as Nagyerdő felőli bekötés megépítése Sp0 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közte-rületi szakasz teljes helyreállításával. A távvezetéki költ-ségvetés 50%-a. 09.13
III. Az NÁ 200-as bekötés megépítése Sp12 melletti elzáró szerelvényektől az Sp15 végpontig a teljes vezetékhálózat helyreállításával együtt. A hőátadó egység komplett megépítése. A teljes műszaki tartalom megva-lósítása, műszaki átadás-átvétel. A távvezetéki költ-ségvetés 20%-a és a hőátadó egység építés 100%. 09.30

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.”
Eredeti:

„II. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 08.30
A műszaki tartalom: Az NÁ 200-as Nagyerdő felőli bekötés megépítése Sp0 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közterületi szakasz teljes helyreállításával.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A távvezetéki költségvetés 50%-a.
39.325.162,-Ft+27%ÁFA
azaz, harminckilencmillió-háromszázhuszonötezer-százhatvankettő 00/100 forint + ÁFA

Végszámla
Műszaki teljesítési határidő: 09.16
A műszaki tartalom: Az NÁ 200-as bekötés megépítése Sp12 melletti elzáró szerelvényektől az Sp15 vég-pontig a teljes vezetékhálózat helyreállításával együtt. A hőátadó egység komplett megépítése. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A távvezetéki költségvetés 20%-a és a hőátadó egység építés 100%.
18.919.927,-Ft+27%ÁFA
azaz, tizennyolcmillió-kilencszáztizenkilencezer-kilencszázhuszonhét 00/100 forint + ÁFA”

Mely az alábbira módosul:

„II. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 09.13
A műszaki tartalom: Az NÁ 200-as Nagyerdő felőli bekötés megépítése Sp0 ponttól az Sp12 pont előtti elzáró szerelvényig nyomáspróbával, utószigeteléssel, közterületi szakasz teljes helyreállításával.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A távvezetéki költségvetés 50%-a.
39.325.162,-Ft+27%ÁFA
azaz, harminckilencmillió-háromszázhuszonötezer-százhatvankettő 00/100 forint + ÁFA

Végszámla
Műszaki teljesítési határidő: 09.30
A műszaki tartalom: Az NÁ 200-as bekötés megépítése Sp12 melletti elzáró szerelvényektől az Sp15 vég-pontig a teljes vezetékhálózat helyreállításával együtt. A hőátadó egység komplett megépítése. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A távvezetéki költségvetés 20%-a és a hőátadó egység építés 100%.
18.919.927,-Ft+27%ÁFA
azaz, tizennyolcmillió-kilencszáztizenkilencezer-kilencszázhuszonhét 00/100 forint + ÁFA”

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés műszaki tervében lévő Sp0 távvezetéki csatlakozási pont megépítése műszaki akadályba ütközik, mivel a tervezett lecsatlakozási helynél előre nem ismert, műszakilag csak a szerződés teljesítése során feltárható optikai kábel és középfeszültségű elektromos kábel található. Az akadály elkerülése érdekében a lecsatlakozási pontot és a meglévő természetvédelmi hatósági engedélyt módosítani kell, a módosítás külső harmadik fél (DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály Igazgatási Osztály, mint természetvédelmi hatóság) általi engedélyezési folyamatot igényel, melynek előzetesen egyeztetett várható kéthetes időszükséglete miatt a második és harmadik Részteljesítési ütem szerződésben meghatározott időpontját módosítani szükséges az előzőekben megadott mértékben.

A fentiek alapján Felek a II. és a III. (vég)határidőt 14 nappal meghosszabbítják annak érdekében, hogy a távvezetéki komplett helyszíni szerelés műszaki megvalósításához alapvetően szükséges tervmódosítási engedélyek biztosítva legyenek Vállalkozó számára az előteljesítés lehetőségét továbbra is fenntartva.

A fentieken túl a Felek kijelentik az alábbiakat:
A Módosítás a a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű, ugyanis
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal el-járva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.
A módosítás továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:
Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalkozási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.
A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartalmat nem érint.

A módosítás jogszabályi alapja:

[ ] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 84295392 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 84295392 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/05 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben