Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

megnevezés

adat

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
DH Zrt. elérési adatai
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti felépítés-DH Zrt. - 2012

DH Zrt.-Szervezetek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)DH Zrt. vezetői
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendDH Zrt. Ügyfélkapcsolati vezető
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Jogorvoslati Fórumok-2015

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

megnevezés

adat

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeAdatvédelmi szabályzat - 2012

Adatvédelmi szabályzat - 2015

Adatvédalmi Szabályzat-Mellékletek-2015

DH Zrt.-SZMSZ-2012

Távhő jogszabály + szabályzat lista
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.Szolgáltatások és dijak-2012-01-01
Szolgáltatások és díjak-2013-11-01

Szolgáltatások és díjak - 2014-10-01
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.Fenntartott adatbázisok
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.Hirdetmények - 2012

Hírdetmények - 2013-2014

Hirdetmények - 2014-2015

Hirdetmények - 2016-2017
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.Minőségügyi audit - 2014

Minőségügyi tanúsító audit - 2016

NFH Ellenőrzés - 2014

NAV jegyzőkönyv 2016.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.Közérdekű adatok igénylésének rendje
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.DH Zrt - Fűtés+HMV - 2014
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2015
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2016
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2017
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2018
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.Megkeresés statisztika
Megkeresés statisztika 2017-2018. év
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaSzerződések listája