Használati melegvíz havi részszámla módosítás

A használati melegvíz mérőóra állások leolvasását is a Debreceni Vízmű Zrt. végzi – a hidegvíz órákkal egy időben.

Amennyiben a leolvasó nem tud bejutni a felhasználási helyre, akkor írásos értesítőben felkéri a díjfizetőt az óraállás (telefonon, honlapon, vagy a ügyfélszolgálati irodán történő) diktálásos megadására.

Az ettől eltérő időpontokban adott óraállásokat tájékoztató adatként kezeljük, de ez alapján nem készül elszámoló számla.

Jelentős fogyasztáscsökkenés esetén a diktált értékek két leolvasás között is helyszíni ellenőrzésre kerülnek.

 

A DMJV 4/2006.(II. 24.) Ör. 8. § (2) bekezdéssel összhangban a használati melegvíz mérőóra állások leolvasását és a hődíjak elszámolását évente egy alkalommal végezzük.

Két elszámolás között az előző időszak fogyasztása alapján megállapított részfizetést teljesít a Felhasználó (díjfizető).

Az elszámoló számla tartalmazza: a tárgyhavi melegvízdíj részfizetést, az előző hónapokban befizetett díjak (negatív előjelű) jóváírását és a tényleges felhasználás díjait. A számla végösszege pedig az előbb felsorolt tételek egyenlege lesz.

A tárgyhavi melegvízdíj részfizetés: alapdíjból (Ft/lakás), melegvíz hődíjból (Ft/m3), és a melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díjából (Ft/m3) tevődik össze.

A használati melegvíz havi részfizetéseit (a tervezett vízköbméter felhasználást) évközben is módosíthatja a díjfizető (személyesen, vagy telefonon a Darabos u. 16. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodában, vagy a honlapunkról letölthető nyomtatvány, aláírt és szkenelt változatát e-mailben a ugyfelszolgalat@dhrt.hu címre beküldve).

A módosítás alapvető célja a felhasználók számában, a fogyasztási szokásokban bekövetkezett változásokhoz igazítani a tervezett havi fogyasztási adatot. Ezzel a kiszámlázott mennyiség –és havidíj már nem az előző év átlag fogyasztásán alapul, hanem közelíthető a tényleges felhasználásokhoz. Így az éves elszámolásoknál már nem adódnak nagymértékű elszámolási különbözetek.

A módosításokat persze a lehető legnagyobb pontossággal (az előző hónap óraállását és a várható fogyasztást is figyelembe véve) kell megadni, mert ha a tényleges felhasználások jelentősen eltérnek a tervezettől, akkor az elszámolásoknál ez komoly hátralékot, vagy túlfizetést okozhat.

Indokolt esetben a 2. pontban jelzett részfizetés módosítással évközben is lehetőség van a felhasználók számában bekövetkezett változásokhoz igazítani, a tervezett havi melegvíz fogyasztási mennyiséget.

A szerződés 5. a.) – e.) pontjában felsorolt szerződésszegések észlelésétől kezdődően a szerződés (visszamenőleg: az előző leolvasás, ellenőrzés időpontjáig) hatályát veszti.

A 2005. évi XVIII. törvény a Távhőszolgáltatásról 51. § (2) bekezdése szerint: köteles pótdíjat fizetni a díjfizetés kötelezettje, szerződés nélküli vételezés esetén. DMJV 4/2006. Ör. 28/A. § (4) szerint pedig a szerződés nélküli vételezés pótdíja: a vonatkozó elszámolási időszakra vélelmezett felhasználás díjának kétszerese.

Szerződés felbontás miatt a melegvíz szolgáltatás felfüggesztendő.

Szolgáltatást visszaállítani: csak díjfizetői kérésre, a hátralék rendezése, vagy megállapodás kötés és kitöltött, aláírt Megrendelő megléte, valamint a visszakapcsolási díj befizetése esetén lehet.

A késedelmes díjfizetés, vagy nem fizetés egyéb jogi és gazdasági szankciói: a Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve a járulékos Bírósági – Végrehajtói költségek.

A felsorolt többletköltségek nemegyszer megduplázzák a tényleges díjhátralék mértékét.

Közös érdekünk tehát, hogy a díjhátralékok ne halmozódjanak és a fenti szankciókra ne kerüljön sor.

Szabálytalan (melegvíz) vételezések szankciói:

A „Használati melegvíz szolgáltatási szerződés” 5. pontja szerint:

„Jelen szerződést a Szolgáltató automatikusan felbontottnak tekinti :

    • A díjfizetés két egymást követő alkalommal történő elmaradása,
    • A mellékvízmérő hitelesítésének elmulasztása,
    • A plombák szándékos megsértése,
    • A vízmérő műszer működésének befolyásolása vagy megrongálása,
    • A Felhasználó (díjfizető) személyében történő változás bejelentésének elmulasztása esetén.”