fbpx

Debreceni Hőszolgáltató Zrt

(52) 509-409

Ügyfélszolgálat nyitvatartás

H-Sze: 8-15:30 | Cs: 8-20 | P: 8-12
H-Sze: Ebédidő 12:00-12:30

Hibabejelentő ügyelet

(52) 460-460

Cégtörténet

1951-ben alakult meg a Debreceni Víz-, Csatorna-, Központifűtő-szerelő és Javító Vállalat,

1973. január 01-től Debreceni Hőszolgáltató és Vasipari Vállalat a megnevezése (a cég profiljában megjelent a távhőszolgáltatás),

1980. február 28-tól Debreceni Hőszolgáltató Vállalat (az ezt követő évtől beszélhetünk tiszta profilú távhőszolgáltatásról),

1994. április 01-től Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság,

2000. július 07-től a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataként működünk. A tulajdonosi és felügyeleti jogosítványt– a többi, korábban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokhoz hasonlóan – a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága gyakorolja

Árképzés

Díjak meghatározása és változása

A Tszt.57/D.§ (1) bekezdése alapján: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját, mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslatának figyelembevételével a miniszter, az 50/2011.(IX:30) NFM rendelet szerint állapítja meg.

A távhőszolgáltatás nem lakossági árait a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. határozza meg.

A Tszt. 6. § (2) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló, többször módosított, egységes szerkezetű 4/2006. (II. 24.) Ö.r. számú rendeletben (1. sz. melléklet) határozza meg a távhőszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, a Tszt.57/D.§ (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.

A Tszt. 57/E. § (1) szerint: a hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. A hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.

(2) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.
(3) A hatósági árnak a szerződés megkötése után bekövetkező változásaesetén a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik, a felek azonban az új ártól lefelé ? közös megegyezéssel ? eltérhetnek.

(4) E § alkalmazásában szerződés alatt az értékesítő és a távhőszolgáltató közötti szerződést, valamint a távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval vagy a külön kezelt intézménnyel kötött közüzemi szerződést kell érteni.

Támogatás

A Tszt. 57/F. § -ának megfelelően: távhőszolgáltatási támogatásban részesülhet az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelő távhőszolgáltató és külön kezelt intézmény, melynek feltételeit részletesen szabályozza az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet.

Nyereség

Az 50/2011 (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) értelmében: a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott értékesíto, valamint a távhoszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplo, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységébol származó adózás elotti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényezo szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát).

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesíto esetében, amely 2011. június 30. napján a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átvételi kötelezettség alá eso villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör tagja volt (ideértve a felfüggesztett mérlegkör tagságot is), és a létesítményére vonatkozó beruházás a Hivatal 2011. június 30. napján hatályos határozata alapján nem térült meg: 4,5%;
b) az a) pont alá nem tartozó értékesíto esetében: 2,0%;
c) a távhoszolgáltató esetében 2,0%.

Árak, díjak kialakításának elvei

A Tszt 57. § (2) bekezdése értelmében:
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel kell meghatározni:

a) ösztönöznie kell a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését és szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a távhővel való takarékosságot;

b) figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, a távhőtermelő létesítmény bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, valamint a kapcsolt és a megújuló energiaforrással történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és gazdasági előnyeit.

(3) A távhőszolgáltatás csatlakozási díját külön jogszabályban meghatározott szempontok szerint úgy kell meghatározni, hogy az a hatékonyan működő vállalkozó szükséges és indokoltan felmerült ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, és a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében e vállalkozásokat gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze.

A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI MUNKÁI

2019. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk Debrecenben a Postakerti Intézmények (DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum, Győrffy István Kollégium, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium), Nagyerdei Strandfürdő komplexum, Hatvan köz Társasház épületének, valamint a Párizsi udvar IV. ütem lakóépületének városi távhőellátásba történő bekapcsolását primer bekötő vezetékek és felhasználói hőközpontok, továbbá hőátadó egységek építésével. Befejezésre került az előző évben megkezdett belvárosi lakóépületek (Arany János, Széchenyi, Simonffy u.) bekapcsolásának kivitelezési munkálatai.

Távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkát végeztük el:

  • A Dienes J. utca 27. sz melletti védőcsatornában lévő 2 x NÁ50 méretű elosztó vezeték 109 fm –es szakaszának felújítása,
  • Vénkerti lakótelep körági hálózat Gyergyó u. 1. sz. melletti és Sinai M. u. 31-35. sz. közötti védőcsatornában lévő 2 x NÁ150 méretű primer 87 fm –es elosztó vezeték szakaszok felújítása,
  • A Hatvan utca 2-4. sz melletti védőcsatornában lévő 2 x NÁ50 méretű elosztó vezeték 46 fm –es szakaszának felújítása.

Hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

  • A Hatvan u. 15 sz. alatti MÁK épület hőközpontjának felújítása,
  • A Burgundia u. 1 sz. alatti DSZC épület hőközpontjának felújítása,
  • A Bocskai tér 1 sz. alatti Benedek Elek Ált. Isk. épület hőközpontjának felújítása.

A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 372 MFt.

2018. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk Debrecenben a Tüzér u. 4 sz. alatti Forest Offices irodaház, a Thomas Mann u. 3 sz. alatti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Holló László sétányon lévő Tócóskerti Piac épület, továbbá a Hunyadi utcán lévő Párizsi Udvar II. ütem lakóépület városi távhőellátásba történő bekapcsolását primer bekötő vezetékek és felhasználói hőközpontok építésével. Szintén piacbővítő beruházásként elkezdtük több belvárosi lakóépület (Arany János, Széchenyi, Simonffy u.) bekapcsolásának kivitelezési munkálatait, melyek befejezése 2019. évben várható.

Távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkát végeztük el:
• A Déli soron védőcsatornában lévő 2xNÁ600 méretű nyugati gerincvezeték 320fm –es szakaszának felújítása,
• A Barna u. –i, Vármegyeháza u. –i védőcsatornában lévő primer vezetéki szakaszok felújítása.

Hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:
• A Piac u. 11-15 sz. alatti Aranybika Szálloda épület hőközpontjának felújítása,
• A Kossuth u. –i. Szent Efrém Ált. Isk. új tornatermi épületét kiszolgáló hőközponti blokk építése.

A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 336 MFt.

2017. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk Debrecenben a Hatvan utca 62. sz. épület távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és felhasználói hőközpont építésével, továbbá a Füredi út 76. sz. alatti irodaház távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és hőátadó egység építésével.

Távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkát végeztük el:
• A Sinai M. utca 35. sz. és Böszörményi út 33. sz. épületek közötti védőcsatornában lévő primer vezetékpár felújítása

Hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:
• A Petőfi tér 9. sz. épület meglévő fűtési hőközpontjának szétválasztása és új fűtési blokk építésére,
• Hőközponti hőfokkapcsolók cseréje 79 db hőközpontban.

A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 68 MFt.

2016. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk Debrecenben a Péterfia u. 2. Péterfia Corner Társasház távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és felhasználói hőközpont építésével, továbbá a Menyhárt tér 12 db 4 lakásos társasház távhőellátásba történő bekapcsolása primer bekötő vezeték és felhasználói hőközpont építésével

Távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:
• a Péterfia u. 4. Irodaház és Kálvin tér 13. Vojtina Bábszínház épületek számára primer bekötővezeték felújítása
• Sumen utca alatti Keleti gerincvezeték átvezetés felújítása
• Hatvan utcán új primer elosztó távhővezeték építése
• Hunyadi utcai általános iskola részére önálló primer bekötővezeték építése

Hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:
• a Hortobágy utcai lakóépületek számára tartalék hőközpont építése
• Hunyadi utcai általános iskola részére önálló felhasználói hőközpont építése

A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 218 MFt.

Beruházási célként a távhőpiac bővítését, a rendszer üzembiztonságának megőrzését és a szolgáltatás minőségének javítását tűztük ki.

2015. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk Debrecenben a Pallagi út 9. Idősek Házának és Nagyerdei krt. 100. Csökkentlátók Otthona épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolását primer távfűtési vezeték és hőközpontok építésével, továbbá a Párizsi udvar távhőellátásba történő bekapcsolását primer távhővezeték és hőközpontok kiépítésével.

Távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

a Keleti gerincvezetéken elzáró szerelvények cseréje. Továbbá szakaszoló akna építése és ürítő akna felújítása a Kelet-Nyugati összekötő vezetéken.
az Újkerti lakótelepen távvezetéki elzáró szerelvények cseréje.”
a Boldogfalva utcán távfűtési elosztóvezeték felújítása.
DMJV intézményeknél (Károlyi M. u. 2-4. sz. Óvoda-Bölcsőde, Hajó u. 1. Óvoda, Honvéd u. 20. Bölcsőde) kapcsolt épületek leválasztása, vezetékrendszer korszerűsítése
a Csapó utcai primer elosztóvezetéken meghibásodott hőtágulást kiegyenlítő kompenzátorok cseréje.
távvezetéki tartószerkezetek és aknák karbantartása.
Debrecen távhőellátó rendszerén 80 db fűtési és használati melegvíz hőcserélő cseréje.
direkt rendszerű hőközpontok felújítása a Kálvin tér 8. sz. és Vár u. 8. sz. alatt
Debrecen területén hőközponti hőfokkapcsolók cseréje, valamint az Egyetem téri hőátadó aknánál hőérzékelő áthelyezése.
Hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

A társaság 2015. évi beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 310 MFt.

2014. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk az Arany János 25-31. sz. alatti Debreceni Járásbíróság épületének, a Tímár utca 3. sz. épületének, továbbá a Derék utcai Jégcsarnok Új épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolását, primer távvezetékek és hőátadó egységek építésével.

A távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkát végeztük el:

A Derék utcai és a Vincellér utcai távhő elosztóvezeték hőtágulást kiegyenlítő csomópontjának felújítása.
Az Ibolya utca 17. sz. Gyermekorvosi rendelő részére hőközpont építést végeztünk.
A hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkát végeztük el:

A Tócóskerti lakótelepen építettünk 115 fűtés + HMV termelő hőközpontot, továbbá 550 fm távhővezetéket újítottunk fel a legkorszerűbb technológiával.

A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 887 MFt.

2013. évi beruházások

Terven kívüli piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Nagyerdei park 12 sz. alatti Nagyerdei Stadion épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolását primer távvezeték és hőfogadó állomás építésével.

A távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje a nyugati és a belvárosi gerincvezeték kijelölt pontjain a fogyasztók folyamatos távhő ellátásának és a gyors hibaelhárítások biztosítása érdekében.
Kálvin téri primer elosztó vezeték felújítása.
Nagyméretű kompenzátor cserék a nyugati gerincvezetéken.
A hőközpont építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

Görgey u. 7 sz. Bölcsőde részére új felhasználói hőközpont építése.
Újkerti lakótelepen hőközpontok felújítása hőcserélő cserével.
Szintén hőközponti felújítás keretében a belvárosban 2 db hőközpont korszerűsítését végeztük el.
A társaság éves beruházási – felújítási feladatokra fordított főösszege: 208 MFt

2012. évi beruházások

Tervezett piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Hatvan utca 44. sz. Fazekas Mihály Gimnázium épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolását primer távvezeték és hőközpont építésével és távfelügyeleti hálózatba való csatlakoztatásával.

A távhővezeték építések és felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:

Vármegyeháza távhőkörzet primer oldali rekonstrukció
Szabó Kálmán u., Sas. u. primer elosztó vezeték felújítása
István úti és a Belvárosi gerincvezeték szakaszok felújítása, illetve elzárók, szakaszolók cseréje a fogyasztók folyamatos távhőellátásának és a gyors hibaelhárítás biztosítása érdekében.
Az említett tervezett és terven kívüli piacbővítő beruházások épületeinek hőközpontjaihoz kapcsolódó primer elosztó és bekötő vezetékek építése a szükséges szakaszoló, elzáró és műtárgyi berendezésekkel együtt.
A Piac u. 58 sz. és a Sas u. 2 sz. távhőellátási körzetek régi négyvezetékes elosztó hálózatának átalakítása kétvezetékes primer közeg szállítására alkalmas előreszigetelt hálózattá.
Hatvan utcai, ? Múzeum utcai, továbbá Blaháné utcai területen primer vezetékszakaszok felújítása korszerű előreszigetelt vezetékek alkalmazásával.
Az említett tervezett és terven kívüli piacbővítő beruházások épületeinek hőközpontjaihoz kapcsolódó primer elosztó és bekötő vezetékek építése a szükséges szakaszoló, elzáró és műtárgyi berendezésekkel együtt.
A leendő Nyugati kiskörúton (Hatvan u. ? Arany J. u. közötti szakasz) gerincvezetéki, valamint elosztó vezetéki szakaszok részleges megépítése a későbbi piacbővítő fogyasztók bekapcsolhatósága érdekében.
Az említett tervezett és terven kívüli piacbővítő beruházások épületeinek hőközpontjaihoz kapcsolódó primer elosztó és bekötő vezetékek építése a szükséges szakaszoló, elzáró és műtárgyi berendezésekkel együtt.
A Fényes udvari távhőellátási körzet II. ütemének a régi négyvezetékes elosztó hálózat átalakítása kétvezetékes primer közeg szállítására alkalmas előreszigetelt hálózattá.
Meghibásodott vezetékszakaszok hosszabb nyomvonalú cseréje a belvárosban több helyszínen, valamint a nyugati gerincvezeték több szakaszán.
A társaság éves beruházási ? felújítási feladatokra fordított főösszege: 171 MFt.

2011. évi beruházások

A piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Nyugati Kiskörút Széchenyi u. ? Hatvan u. közötti szakasz távhőellátási hálózatának kiépítését leágazó vezetékek és szakaszoló aknák közbeiktatásával az új útszakasz mentén a későbbiekben épülő létesítmények hőenergia ellátása érdekében.
Terven kívüli piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Simonffy u. 21-23 sz. Ifjúsági Ház épületének, valamint a Kálvin tér 14 sz. lakóépület, távhőellátó rendszerbe való bekapcsolását korszerű hőközpontok építésével.
A hőközponti beruházások keretében a Piac u. 58 sz. és a Sas u. 2 sz. távhőkörzetek primeroldali rekonstrukcióját végeztük el, mely során a körzetek régi szolgáltatói hőközpontja teljes egészében üzemen kívül helyezésre került és épületenként egy, összesen a két körzetben 9 db korszerű fűtési és használati melegvíz termelő hőközpont került kialakításra intelligens DDC szabályzókkal felszerelve és távfelügyeleti hálózatra csatlakoztatva. Hőközponti felújítások keretében szintén a belvárosban 4 db hőközpont korszerűsítését végeztük el intelligens DDC szabályzókkal felszerelve és távfelügyeleti hálózatra csatlakoztatva.

2010. évi beruházások

Tervezett piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Füredi Kapu lakópark II. ütemében megépült 10 lakóépület távhőellátó rendszerbe való bekapcsolását korszerű hőközpontok építésével és távfelügyeleti hálózatba való csatlakoztatásával.
Terven kívüli piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Böszörményi úti Városi Tűzoltóság épületeinek, valamint az Ifjúság utcai Óvoda és Szociális Intézmény épületeinek, továbbá a Kassai úti DE Informatikai Kar épületének távhőellátó rendszerbe való bekapcsolását korszerű hőközpontok és hőátadó egység építésével.

A társaság éves beruházási ? felújítási feladatokra fordított főösszege: 182 MFt

2009. évi beruházások

A piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Kassai úti volt Angol Intézet, valamint a Budai Ézsaiás utcai Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény épületeinek távhőellátó rendszerbe való bekapcsolását korszerű hőközpont és hőátadó egységek építésével.
Szintén beruházásként került megvalósításra az új Vásárcsarnok épületrészének közvetlen távhőellátása korszerű hőközpont építésével.

A hőközponti beruházások keretében folytattuk a Fényes udvari távhőellátási körzet II. ütemének primeroldali rekonstrukcióját, mely során a körzet régi szolgáltatói hőközpontja teljes egészében üzemen kívül helyezésre került és lépcsőházanként egy, összesen 17 db korszerű fűtési és használati melegvíz termelő hőközpont került kialakításra intelligens DDC szabályzókkal felszerelve és távfelügyeleti hálózatra csatlakoztatva.

2008. évi beruházások

Piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk az alábbi munkákat:
Debrecen Fórum és Színház távhőellátását biztosító vezeték és hőátadó egységek építése,
Széchenyi u. 31. Irodaház távhőellátását biztosító vezeték és hőközpont építése,
DILK (volt Dohánygyár) belső vezetékhálózat átépítés és hőközpont építése.

Továbbá terven kívüli piacbővítésként:
Irinyi u.-i Szakközépiskola távhőellátását biztosító vezeték és hőközpont építése,
Fazekas M. Általános Iskola távhőellátását biztosító vezeték és hőközpont építése.

A hőközponti beruházások keretében elkezdtük a Fényes udvari távhőellátási körzet rekonstrukcióját a korszerű fűtés és HMV termelő egységek lépcsőházankénti beépítésével, melynek I-es ütemét szeptember végére elvégeztük.

A vezeték felújítások tekintetében az alábbi munkákat végeztük el:
Fényes udvari lakótelep belső vezetékrendszer cseréjének I. üteme,
Munkácsy u. 4. Bocskai Ált. isk. primer vezeték felújítása,
Perényi u. 1. primer bekötő vezeték felújítása,
Bethlen u. 11-17. SZTK primer bekötő vezeték felújítása,
Déri tér primer elosztó vezeték felújítása.

A meglévő távhőellátási hálózat bővítéseként kivitelezés alatt áll a Nagyerdei összekötő primer vezetékszakasz építése és a Nyugati kiskörút távhővezeték építés I. üteme.

2007. évi beruházások

2007. évben az alábbi épületek távhőellátásra történő rácsatlakozását valósítottuk meg: Füredi lakópark kb 160 lakás, Nagyerdei körút 1. sz. Hotel, Barna u. 15. DEBMUT Rt., Simonffy u. 3. sz. HUNÉP Üzletház, Derék utcai LIDL Áruház.

Továbbá terven kívüli további piacbővítésként a városi távhőellátó rendszerre csatlakoztatni az Egyetem sugárúti Móricz Zsigmond Kollégiumot, valamint a Bem téri ATOMKI és DE Fizikai Centruma épületeit.

A hőközponti beruházások keretében folytattuk a kapcsolt épületek szétválasztását, az épületenkénti vagy optimális épületegységenkénti hőközpontok kialakítását a belvárosi távhőellátási körzetben, továbbá a Tócóvölgyi direkt rendszerű hőközpontok korszerűsítését végeztük üzembiztonsági okok miatt.

A vezeték felújítások tekintetében a következő munkákat végeztük el: Fényes udvari lakótelepet ellátó 30 éve épült elosztó vezeték további kritikus szakaszainak cseréjét, a Bethlen utcai 28 éve épült elosztó vezeték cseréjét korrózió, valamint piacbővítési fejlesztések miatt, a belvárosi kapcsolt épületek szétválasztásához kapcsolódó vezeték korszerűsítéseket.

2006. évi beruházások

A piacbővítő beruházásaink keretében megvalósítottuk a Kongresszusi Központ hűtési központját, a Modem és a LYCIUM Szálloda, a Medgyessy Sétány Panzió, a Kassai úti Uszoda, a KELETTERV Székház /Wesselényi u. 6./ távhőellátásba történő kapcsolását. Továbbá a Repülőtéri kazánházak építését, és elkezdtük a Pásti u. 1-3. sz. épület és a Csapó u. – Rákóczi u. által határolt területen a Vásárcsarnok és Irodaház távhőellátását biztosító vezetékek és hőátadó egységek építését.

A hőközponti beruházások keretében folytattuk a 2005 évben elkezdett Újkeri lakótelep korszerűsítését, így az I-es és II.-es távhőellátási körzetben 39 db korszerű fűtési és használati melegvíz előállító kompakt hőközpont épült, valamint az üzembiztonság érdekében összekötő vezetékek és körági szakaszolók kerültek megépítésre.

A vezeték felújítások tekintetében rövidebb gerinc illetve elosztó vezeték szakaszok kerültek átépítésre a Déli soron, Hunyadi utcán, a Blaháné valamint a Sumen utcán, mely a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlenné vált.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

MÉRHETŐ:

– 3 mérési szint biztosítja a díjelszámolások megbízhatóságát: erőmű-hőközpont-helyiség szinteken,

– hőközponti hőmennyiségmérő regisztrálja a fűtéshez felhasznált hő mennyiségét, és a helyiségekre való  felosztás történhet légtérfogat szerint, vagy költségmegosztásos módszer alapján,

– lakásonként mért a felhasznált használati melegvíz.

SZABÁLYOZHATÓ:

– 5 szabályozási szintű rendszer biztosítja a hőfok és nyomásszabályozást (erőmű-hőközpont-épületalapvezeték-felszállóvezeték- és a helyiségenkénti hőleadó is szabályozóval ellátott),

– hőleadó-radiátor többségében szabályozó szeleppel ellátott, több mint 60%-uk hőfokérzékelős,  így belsőhőnyereség (napsütés, tűzhely melegének, stb.) érzékelésekor lezárnak, ezzel energiát takarítanak meg.

BIZTONSÁGOS

az épületek hőellátási módja biztonságos, nincs mérgezés, -tűz -és robbanásveszély.

KÖRNYZET-ÉS EMBERBARÁT

nincs helyi légszennyező kibocsátás, és az erőművi kibocsátás automatikusan

felügyelt, így alatta marad a jogszabályban előírt maximális értékeknek (az erőmű melletti 47-es út közlekedésokozta környezetterhelése nagyságrendekkel nagyobb az erőművinél).

VERSENYKÉPES

a biztonság, mérhetőség, szabályozhatóság, környezetvédelem területein túl a szolgáltatás díjában is versenyképes hőellátási mód a távhőszolgáltatás, főként a nagy hősűrűséget igénylő társasházi lakótömbök esetében.

Az összehasonlítások során persze teljeskörűen figyelembe kell venni a többi hőellátási mód egyéb járulékos beruházási, üzemeltetési, karbantartási költségeit is, amik már a távhő díjába eleve beépültek.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata