Műszaki terület ügyintezés

szerkesztő

A MŰSZAKI TERÜLET AZ ALÁBBI ÜGYEK INTÉZÉSÉBEN MŰKÖDIK KÖZRE

 • Új és meglévő épületek felhasználói hőközpontjának tervezésével kapcsolatos egyeztetések, a benyújtott terv véleményezése,
 • új és meglévő épületek (épületrészek) fűtési és HMV felhasználói rendszerének tervezésével kapcsolatos egyeztetések, a benyújtott terv véleményezése,
 • telekalakítással kapcsolatos egyeztetések, változási vázrajzok ellenjegyzése,
 • a Lechner Lajos Tudásközpont által üzemeltetett e-közmű rendszeren nem végrehajtható közműegyeztetés,
 • közműnyilatkozat (pl.: építési engedélyhez, használatbavételi engedélyhez) kiadása,
 • épületrészben (lakásokban, üzletekben, irodákban, közös helyiségekben) felhasználói oldalon lévő fűtési rendszeren tervezett átalakításokkal (pl.: radiátorok cseréjével, áthelyezésével és megszüntetésével) kapcsolatos tájékoztatás és szolgáltatói hozzájárulás kiadás,
 • épületrészben (lakásokban, üzletekben, irodákban) lévő felhasználói oldalon lévő HMV rendszer átalakításával kapcsolatos (pl.: HMV mérőkör áthelyezése) tájékoztatás és szolgáltatói hozzájárulás kiadás.

Közműegyeztetés 2017. július 1. óta a Lechner Lajos Tudásközpont által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül történik, melyet ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elérni.

 

Műszaki Terület elérhetősége:
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Telefon: (52) 509-415; 509 – 416; Fax: (52) 509-491
Ügyfélfogadás: H-K-Sz-CS: 9-12 és 13-15 óráig, P: 9-12 óráig

Letölthető nyomtatványok

szerkesztő

DOKUMENTUMTÁR

Kitöltési útmutató változás bejelentő laphoz 
Felhasználói változás bejelentő adatlap (lakossági) 
Felhasználói változás bejelentő adatlap (egyéb felhasználók)
Fűtés indítás – leállítás megrendelő nyomtatvány
Adatkezelési hozzájárulás
Költségosztós fűtési hődíj részfizetést módosító adatlap
HMV részfizetést módosító adatlap
Meghatalmazás egyszeri alkalomra
Meghatalmazás határozatlan ideig

Hátralékkezelés

szerkesztő

Milyen lehetőségeik vannak felhasználóinknak a tartozások kiegyenlítésére? 

30 napon belül képződő hátralékról “Felszólító levélben” értesítjük felhasználónkat. A hátralékot befizethetik a felszólítóhoz mellékelt csekken, vagy Ügyfélszolgálati Irodánkban (Db. Darabos u. 16.).

30 napon túli hátralékkal rendelkező felhasználói helyeket hátralék kezelési ügyintézőink keresik fel.  A hátralék rendezésre “Részletfizetési megállapodást” köthetnek a felhasználóval. A befizetendő előleg minimum 30 % és a fennmaradó összeg 6 havi részletben törlesztendő.

Ahol a hátralékot nem egyenlítik ki és megállapodást sem kötnek, vagy a részlet, illetve tárgyhavi befizetéseket nem teljesítik, ott szolgáltatás szüneteltetési és jogi eljárás indul. Ennek következményei: használati melegvíz kizárás, fizetés letiltás, ingóság foglalás és ingatlan árverezés, kilakoltatás.

A szolgáltatási díjfizetés elmaradása szerződésszegésnek minősül. A szerződésszegő és a szerződés nélküli, un. szabálytalan távhővételezések szankcióiról, a pótdíjfizetési kötelezettségekről itt tájékozódhat.

A jogi eljárás megelőzését szolgáló szociális támogatási lehetőségek:

– Lakásfenntartási támogatás  :

Igényelni: DMJV PH Szociális Osztályán, 4026 Debrecen Kálvin tér 11. szám alatt lehet. Tel.: 52 / 517-750.

Jogszabályi alap: 6/2015. (II.26.) Ö. r. számú DMJV rendelet a települési támogatások helyi szabályairól.

A megítélt és átutalt támogatást cégünk a tárgyhavi számlákban feltünteti és jóváírja.

–  Adósságkezelési támogatás közüzemi díjhátralékra :

Igényelni: a Családsegítő Központban, Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám alatt, lehet.

Tel.: 52 / 411-133

Jogszabályi alap: 6/2015. (II.26.) Ö. r. számú DMJV rendelet a települési támogatások helyi szabályairól.

A befizetett önrészt és a megítélt, átutalt támogatást cégünk a felhasználói hely egyenlegében jóváírja.

 

–  Részletfizetési megállapodás kötés lakossági kintlévőség kezelési munkatársaink közreműködésével.

Munkatársaink elérhetőségei:

Dandé Zoltán 06-20-536-7773
Griba Attila 06-20-536-7799
Takács Barnabás 06-20-536-7854
Siket István 06-20-536-7903

Ügyintézőinknél bankkártyával is fizethet.

Kérjük, fogadják segítségüket bizalommal.

Számlázás

szerkesztő

Számlázáshoz – elszámoláshoz kötődő hasznos információk

Tájékoztatás – Elszámolási-számlázási rendről

Felhasználó és díjfizető fogalma

 

1. Felhasználó: a távhővel ellátott  épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége (a társasház, a lakásszövetkezet, közös tulajdon esetén a tulajdonostársak).

Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében  mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet.

A felhasználó lehet lakossági felhasználó és egyéb felhasználó:

a) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa

b) egyéb felhasználó: az a) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége , épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;

2. Felhasználói közösség: a felhasználó fogalom meghatározásánál említett közösség;

Felhasználói közösség megbízottja: a felhasználói közösség törvényes képviselője vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja;

Díjfizető: épületrészenkénti elszámolás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a távhő-törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója;

3. A felhasználó / díjfizető és a szolgáltató díjfizetéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló többször módosított, egységes szerkezetű 4/2006.(II.24.) Ö. r. sz. rendelete határozzák meg.

4. Az alkalmazott díjszabás kéttarifás; mely alapdíjat és hődíjat tartalmaz. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díja a számlán belül külön kerül elszámolásra.

5. A távhőszolgáltatási számla díjtételeinek bemutatása

6. A távhőszolgáltatási díjakat a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell befizetni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot és járulékos költségeket számítunk fel!

7. A szolgáltatási díj túlfizetéseket jóváírjuk, illetve visszautajuk díjfizetőinknek. A visszautalás rendjéről itt tájékozódhat.

8. Az Ön csoportos beszedési azonosítója: a számlán a Vevő (fizető) azonosító után található kódszám “U” betűt követő 6 számjegye!

Cégünk GIRO azonosítója: A 23506088

9. A számlát és a befizetést igazoló dokumentumot 5 évig szíveskedjen megőrizni.

Telefon: (52) 525-525

Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, szerda 8-15:30, csütörtök: 8-20, péntek 8-12 óra.
Ebédidő: 12-12:30.

KAPCSOLATI ADATOK

SZÁMLAISMERTETŐ

Elektronikus számlázás és díjfizetés intézés : https://zafirportal.hu

IBAN szám: HU 52 11738008-20226433-00000000

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

Az elektronikus közmű portálunkon megtekintheti aktuális egyenlegét, számlaösszesítőit, jelezheti részletes elektronikus számla igényét, lehetősége van internetes-bankkártyás fizetésre, illetve áttekintheti és megadhatja – az elszámolások- használati melegvíz óraállásait is. 

10. Rezsicsökkentést megelőzően alkalmazott egységárak:

 • 2012.11.01.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 936,11 Ft/kw/hó, hődíj 3563 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 634,50 Ft/db,
  hődíj 839 Ft/m3,
 • 2013.10.31.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 842,40 Ft/kw/hó, hődíj 3206 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 570,90 Ft/db,
  hődíj 755 Ft/m3,
 • 2013.01.31.-i lakossági ivóvíz –és csatornadíj egységára:446,10 Ft/m3.

11. Az épületrészenkénti (lakásonkénti) használati melegvízóra a felhasználó tulajdonát képezi, ezért hitelesítéséről, javításáról köteles gondoskodni.

12. A díjfizetési kötelezettséget érintő (név, cím, díjfizető, értesítési cím, fizetési mód) változást a régi és új díjfizető együttesen köteles a szolgáltató felé a változástól számított 15 napon belül írásban bejelenteni.

 

A késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A változást a Darabos u. 16. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodában lehet bejelenteni, ahol a számlával, díjhátralékkal kapcsolatos ügyeket, befizetéseket is intézheti.

A portál hasznos szolgáltatásait és használatuk módját részletesen ismerteti a: Szolgáltatói nyilatkozat. A nyilatkozat a portálon is megjelenik a: Szolgáltató választás – Debreceni Hőszolgáltató Zrt. almenüben.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Díjnet Zrt. együttműködésének köszönhetően távhőszolgáltatási csekkjeit kiegyenlítheti okostelefonján keresztül is, az iCsekk szolgáltatás keretében. Ennek részleteiről a www.dijnet.hu honlapon tájékozódhat.

Ezen a városi közműportálon egyaránt megtekintheti és kifizetheti a: Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és a CívisHáz Zrt. által kibocsátott számlákat.

Alapdíj: éves díj, amely 12 havi egyenlő részletben fizetendő (fűtésnél: Ft/KW/hó, melegvíznél: Ft/lakás/hó , illetve egyéb felhasználóknál Ft/lm3/hó).
Hődíj: elfogyasztott hőmennyiség után fizetendő díj (fűtésnél: Ft/GJ, melegvíznél: Ft/m3 egységáron).
Részfizetés: az éves alapdíj 1/12-ed része, valamint fűtésnél a tervezett hőfelhasználásnak megfelelő havi hődíj, melegvíznél a korábbi felhasználások átlagának megfelelő hődíj és a melegvíz készítéshez felhasznált ivóvíz díja.
Szorzó tényező: értéke általában 1, törthónapokban és a fűtési hőfelhasználás alapján indokolt esetben, egyedi megállapodás szerint ettől eltérhet.
Elszámolás: a hőmennyiségmérő és / vagy melegvízmérő órán megmért, az elszámolási időszak alatt ténylegesen felhasznált hő és hidegvíz mennyisége és azok díja.
Elszámolási időszak: a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente egyszer kerül sor a használati melegvíz és a fűtés elszámolásra.
Részfizetések jóváírása: az elszámolási időszakra eső részfizetések negatív előjelű összegzése.
Kerekítési különbözet: 0,5-től felfelé, az alatt pedig lefelé kerekítünk.
Számlaérték összesen: az elszámolási időszakra eső alapdíjak, hődíjak, hidegvíz díjak összegének és a teljesített részfizetéseknek az egyenlege.
Fizetendő: számlaérték összesen és a támogatások egyenlege.

Használati melegvíz havi részszámla módosítás

szerkesztő

A használati melegvíz mérőóra állások leolvasását is a Debreceni Vízmű Zrt. végzi – a hidegvíz órákkal egy időben.

Amennyiben a leolvasó nem tud bejutni a felhasználási helyre, akkor írásos értesítőben felkéri a díjfizetőt az óraállás (telefonon, honlapon, vagy a ügyfélszolgálati irodán történő) diktálásos megadására.

Az ettől eltérő időpontokban adott óraállásokat tájékoztató adatként kezeljük, de ez alapján nem készül elszámoló számla.

Jelentős fogyasztáscsökkenés esetén a diktált értékek két leolvasás között is helyszíni ellenőrzésre kerülnek.

A DMJV 4/2006.(II. 24.) Ör. 8. § (2) bekezdéssel összhangban a használati melegvíz mérőóra állások leolvasását és a hődíjak elszámolását évente egy alkalommal végezzük.

Két elszámolás között az előző időszak fogyasztása alapján megállapított részfizetést teljesít a Felhasználó (díjfizető).

Az elszámoló számla tartalmazza: a tárgyhavi melegvízdíj részfizetést, az előző hónapokban befizetett díjak (negatív előjelű) jóváírását és a tényleges felhasználás díjait. A számla végösszege pedig az előbb felsorolt tételek egyenlege lesz.

tárgyhavi melegvízdíj részfizetés: alapdíjból (Ft/lakás), melegvíz hődíjból (Ft/m3), és a melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díjából (Ft/m3) tevődik össze.

használati melegvíz havi részfizetéseit (a tervezett vízköbméter felhasználást) évközben is módosíthatja a díjfizető (személyesen, vagy telefonon a Darabos u. 16. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodában, vagy a honlapunkról letölthető nyomtatvány, aláírt és szkenelt változatát e-mailben a ugyfelszolgalat@dhrt.hu címre beküldve).

A módosítás alapvető célja a felhasználók számában, a fogyasztási szokásokban bekövetkezett változásokhoz igazítani a tervezett havi fogyasztási adatot. Ezzel a kiszámlázott mennyiség –és havidíj már nem az előző év átlag fogyasztásán alapul, hanem közelíthető a tényleges felhasználásokhoz. Így az éves elszámolásoknál már nem adódnak nagymértékű elszámolási különbözetek.

A módosításokat persze a lehető legnagyobb pontossággal (az előző hónap óraállását és a várható fogyasztást is figyelembe véve) kell megadni, mert ha a tényleges felhasználások jelentősen eltérnek a tervezettől, akkor az elszámolásoknál ez komoly hátralékot, vagy túlfizetést okozhat.

Indokolt esetben a 2. pontban jelzett részfizetés módosítással évközben is lehetőség van a felhasználók számában bekövetkezett változásokhoz igazítani, a tervezett havi melegvíz fogyasztási mennyiséget.

szerződés 5. a.) – e.) pontjában felsorolt szerződésszegések észlelésétől kezdődően a szerződés (visszamenőleg: az előző leolvasás, ellenőrzés időpontjáig) hatályát veszti.

A 2005. évi XVIII. törvény a Távhőszolgáltatásról 51. § (2) bekezdése szerint: köteles pótdíjat fizetni a díjfizetés kötelezettje, szerződés nélküli vételezés esetén. DMJV 4/2006. Ör. 28/A. § (4) szerint pedig a szerződés nélküli vételezés pótdíja: a vonatkozó elszámolási időszakra vélelmezett felhasználás díjának kétszerese.                                

Szerződés felbontás miatt a melegvíz szolgáltatás felfüggesztendő.

Szolgáltatást visszaállítani: csak díjfizetői kérésre, a hátralék rendezése, vagy megállapodás kötés és kitöltött, aláírt Megrendelő megléte, valamint a visszakapcsolási díj befizetése esetén lehet.

A késedelmes díjfizetés, vagy nem fizetés egyéb jogi és gazdasági szankciói: a Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve a járulékos Bírósági – Végrehajtói költségek.

A felsorolt többletköltségek nemegyszer megduplázzák a tényleges díjhátralék mértékét.                          

Közös érdekünk tehát, hogy a díjhátralékok ne halmozódjanak és a fenti szankciókra ne kerüljön sor.

Szabálytalan (melegvíz) vételezések szankciói

A „Használati melegvíz szolgáltatási szerződés” 5. pontja szerint:

„Jelen szerződést a Szolgáltató automatikusan felbontottnak tekinti :

 • A díjfizetés két egymást követő alkalommal történő elmaradása,
 • A mellékvízmérő hitelesítésének elmulasztása,
 • A plombák szándékos megsértése,
 • A vízmérő műszer működésének befolyásolása vagy megrongálása,
 • A Felhasználó (díjfizető) személyében történő változás bejelentésénekelmulasztása esetén.”

Költségosztós fűtési hődíj módosítás

szerkesztő

A fűtési hődíj havi részfizetéseit módosíthatják azon felhasználási helyek díjfizetői, akiknél a radiátorokon költségmegosztó készülékek lettek elhelyezve.

A módosítást az előző elszámolási időszak felhasználási adatainak, illetve a várható használati (vagy éppen a nem használati) körülmények alapján célszerű megtenni.

Ezzel a kiszámlázott mennyiség –és havidíj már nem az előző év átlag fogyasztásán alapul, hanem közelíthető a tényleges felhasználásokhoz. Így az éves elszámolásoknál már nem adódnak nagymértékű elszámolási különbözetek.

A módosításokat persze a lehető legnagyobb pontossággal (az előző év és a várható fogyasztást is figyelembe véve) kell megadni, mert ha a tényleges felhasználások jelentősen eltérnek a tervezettől, akkor az elszámolásoknál ez komoly hátralékot, vagy túlfizetést okozhat.

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról és a végrehajtására kiadott 157/ 2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 17/E. § (1) bekezdés szerint ugyanis:

az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában kell megfizetni”.

Kérjük egyeztesse közös képviselőjével / fűtési megbízottjával, hogy fűtési közösségük és a költségfelosztást végző cég szerződésében milyen felosztási arány van rögzítve, és ennek megfelelően adják meg a csökkentés mértékét.

Közös képviselő / fűtési megbízott ellenjegyzése nélkül a módosítást nem áll módunkban elfogadni.

A hődíj részfizetés csökkentés maximális mértéke 70% lehet!

Módosítani személyesen, a Darabos u. 16. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodában, illetve az itt letölthető nyomtatvány aláírt és szkennelt változatának a: ugyfelszolgalat@dhrt.hu e-mail címre beküldésével lehet.

Elérhetőség

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 119.
Tel.: (52) 509-409, Fax: (52) 509-491

Ügyfélszolgálat

4026 Debrecen, Darabos u. 16.
Nyitvatartás: H-K-Sze: 8-15.30, Cs: 8-20, P: 8-12 óráig
Ebédidő: 12-12.30 óráig (csütörtök kivételével)
Telefon: (52) 525-525
E-mail: ugyfelszolgalat@dhrt.hu

Hibabejelentés

Telefon: (52) 460-460
0-24 óráig

E-mail: ugyelet@dhrt.hu

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata

Skip to content