Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik. A 2011. évi CXII. adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag a kapcsolattartási és jogos érdek érvényesítése céljából kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Adatvédelmi tájékoztató

A kötelező adatkezelést előíró jogszabályok:

A távhőszolgáltatásról 2005. évi XVIII. törvény 45.§: felhatalmazást ad a táv-hőszolgáltatási tevékenység végzéséhez – a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez – szükséges adatok kezelésére (a személyes adatok alapbizonylata: a „Felhasználó/Díjfizető változás bejelentő adatlap” érintett általi kitöltése),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §: a ügyfélszolgálati telefonhívások hangrögzítési és 5 éves megőrzési kötelezettségét írja elő.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatok kezelése zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.

Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.

Adatvédelmi tisztviselő:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részéről megkötött megállapodás alapján az Euro-Inford Iroda Kft.

Elérhetőségei:

e-mail: dpo@euroinford.hu

tel: +36 70 4217663

levélcím: 2151 Fót, Kosztolányi D. u. 11-13.

Az adatkezelés célja: Debrecen város távhőszolgáltatással ellátott felhasználási helyein, a fogyasztás, a mérés – elszámolás, számlakibocsátás, a díj, és díjhátralék nyilvántartása és a bejelentések kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés

A kezelt adatok köre:

  • díjfizető neve; születési neve, anyja leánykori neve; születési hely; születési idő; telefonszám; e-mail cím, értesítési-számlázási cím; személyigazolvány száma, ügyfél azonosítószám, díjfizetés módja, bankszámla száma, adóazonosító száma,
  • munkáltató neve, címe, telefonszáma.
  • felhasználási hely cím; felhasználási hely azonosítószám,

A nem személyes megkeresések (telefon, e-mail, levél) esetén az ügyfél azonosításához szükséges adatok köre: név, szervezet esetén cégnév és cégvezető neve, ügyfél azonosítószám, felhasználási hely címe, azonosítószáma.

Jogorvoslati lehetőség: Az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételeivel, panaszával vagy kérdéseivel forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken vagy beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezete szerint közzéteendő adatok

Közzétételi lista